Organizace školní družiny a školního klubu

 1. Provozní doba školní družiny (dále jen „ŠD“) je ráno od 6.00 hod. do 8.00 hod., odpoledne od 11.30 hod. do 16.00 hod., pondělí a středa do 16.30 hodin. Provoz informačního centra (dále jen „IC“) je od 7.00 hod. do 8.00 hod. (dle potřeby do 8.45 hod.) ráno, odpoledne od 12.30 hod. (dle potřeby od 11.40 hod.) do 14.15 hodin.
 2. Školní družina má tři oddělení, informační centrum a školní klub (dále jen „ŠK“). Ve školním roce mají různý počet zájmových sekcí, ten vychází ze zájmu žáků o mimoškolní činnost.
 3. Činnost ŠK, jeho zájmových sekcí, je zahájena v říjnu a ukončena v květnu daného školního roku.
 4. Do ŠD se mohou přihlásit všichni žáci prvního stupně základní školy včetně přípravné třídy. Přihláška je závazná na celý školní rok. Žáci z druhého stupně základní školy se mohou přihlásit na základě objektivních důvodů, např. dojíždění (docházka do ranní ŠD). Žáci přihlášení do ŠD mohou současně navštěvovat libovolný počet zájmových sekcí ŠK.
 5. Informační centrum slouží žákům II. stupně, kteří čekají ráno na začátek výuky. Všem žákům je IC určeno před odpoledním vyučováním, před začátkem činnosti zájmových sekcí a žákům druhého stupně čekajícím na odpolední spoje. Pro žáky prvního stupně je určena školní družina.
 6. V případě naplnění kapacity ŠD, mají při přijímání žáků přednost ti, kteří mají zaměstnané oba rodiče, případně zaměstnaní samoživitelé a žáci, kteří jsou do ŠD zařazeni z výchovných důvodů. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
 7. Žák se přihlašuje do ŠD a ŠK na školní rok prostřednictvím zápisního lístku, který je řádně vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem.  Počet žáků je limitován kapacitou ŠD. Činnost zájmové sekce ŠK bude zahájena při minimálním počtu 12 žáků.
 8. Ze ŠD a ŠK je možné se v průběhu školního roku odhlásit ze závažných důvodů prostřednictvím písemného oznámení zákonných zástupců, případně zapsáním změny v zápisním lístku.
 9. Nepřítomnost žáka v ŠD i ŠK musí být řádně omluvena.
 10. Poplatek za žáka docházejícího do ŠD činí 200,00 Kč za jeden kalendářní měsíc. Poplatek musí být uhrazen před nástupem žáka do ŠD. Pokud má žák zaplacený poplatek, může navštěvovat libovolný počet zájmových sekcí ŠK. Při nedodržení termínu pro placení bude žák ze ŠD i ŠK vyloučen.
 11.  Poplatek za ŠK je 150,- Kč měsíčně. Pravidla pro platbu jsou stejná jako u ŠD.
 12. Poplatek za ŠD se hradí bezhotovostně souhlasem k inkasu na účet číslo 35-1466077389/0800 tak, aby platba na následující měsíc proběhla vždy nejpozději do 20. dne předchozího měsíce. Výjimkou je začátek školního roku, kdy splatnost úplaty za ŚD za měsíc září je stanovena nejpozději do 15. září.
 13. Bankovním převodem lze platit pouze na celé pololetí ŠD:(1000,-Kč, září – leden; 1000,-Kč, únor – červen) ŠK: (600,-Kč, říjen – leden; 600,-Kč, únor – květen) nebo na celý školní rok ŠD: (2000,- Kč, září – červen) ŠK: (1200,- Kč, říjen – květen).
 14. Výjimečně placení poplatku v hotovosti: platí se ve dvou splátkách tj. 1000,- Kč do 15. 9. za září -leden 1000 Kč do 20. 1. za únor - červen. Hotově se platí v kanceláři školy paní ekonomce. Platba v hotovosti po jednotlivých měsících není možná. V odůvodněných případech po dohodě s vedoucí ŠD může zákonný zástupce písemně požádat ředitelku školy o udělení výjimky. Pokud budou jeho důvody uznány opodstatněnými, může ředitelka školy povolit placení poplatku měsíčně. I měsíční platba musí být uhrazena předem do 20. dne předchozího měsíce.
 15. Rozhodnutím může ředitelka školy výši úplaty snížit nebo prominout na základě písemné žádosti. Podrobnosti jsou uvedeny v Organizačním řádu školy část 11 - úplata ve školní družině, článek II.
 16. Pokud se žák v průběhu školního roku ze závažných důvodů řádně odhlásí (tj. písemně na formuláři, který si vyzvedne v ŠD, nebo jinou písemnou formou) do 20. dne v předchozím měsíci bude mu poplatek za nezapočaté kalendářní měsíce vrácen. Peníze obdrží zákonný zástupce na účet. V hotovosti lze vrátit poplatek v kanceláři školy pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Vzor žádosti je k dispozici u vedoucí školní družiny. Vyúčtování se provádí nejpozději na začátku února za první pololetí a na konci června za druhé pololetí.
 17. Žák musí uhradit poplatek za každý započatý kalendářní měsíc docházky do ŠD i zájmové sekce ŠK. A to i v případě, že nechodil a nebyl odhlášen do 20. dne předchozího měsíce řádným způsobem -  písemně s podpisem zákonného zástupce u vedoucí ŠD.
 18. Při nepřítomnosti žáka v důsledku jeho nemoci, která bude dlouhodobá, řádně omluvená a nepřítomnost žáka v ŠD/ŠK přesáhne jeden kalendářní měsíc, bude mu poplatek za tento měsíc/měsíce vrácen při vyúčtování. Formulář pro tento úkon je k dispozici u vedoucí ŠD.
 19. Zákonný zástupce při příchodu do ranní družiny předává žáka vychovatelce ve dveřích ŠD. Do okamžiku vstupu žáka do ŠD za něj zodpovídá. Pokud posílají rodiče žáka do ranní ŠD samotného, je to na jejich zodpovědnost. Škola zodpovídá za žáky až od okamžiku předání vychovatelce a vstupu do ŠD.
 20. Na vyučování odvádí žáky do tříd vychovatelka nejdříve v 7 hodin 50 minut. Po skončení vyučování předává žáky do ŠD učitel, který odvádí třídu do šatny.
 21. Žák je povinen přijít do ŠD ihned po skončení vyučování a odchází podle záznamu v zápisním lístku. Žáci jsou do ŠD odváděni učitelem po skončení poslední vyučovací hodiny cestou do šatny.  V zápisním lístku je uvedeno, zda žák odchází sám nebo v doprovodu rodičů. V případě mimořádného odchodu mimo dobu uvedenou v zápisním lístku může být uvolněn po předložení písemné žádosti zákonného zástupce opatřené datem a podpisem.
 22. Žáci nebudou ze ŠD ani ze zájmové sekce ŠK uvolňováni na základě telefonických žádostí rodičů v jinou hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku. A to ani v případě, že žák odchází domů sám.
 23. Do zájmové sekce přichází žák ve stanovený den, přímo v určenou hodinu a odchází po ukončení činnosti zájmové sekce dle rozpisu (nástěnka vedle vchodu do ŠD). Dojde-li v průběhu roku ke změnám trvalým či dočasným, jsou žáci i zákonní zástupci upozorněni písemně prostřednictvím žákovské knížky. 
 24. Žáci prvního stupně, kteří docházejí pouze na činnost zájmových sekcí, mohou čas mezi skončením vyučování a začátkem zájmové sekce trávit v IC, případně v ŠD.
 25. Žáci odchází ze ŠD/zájmové sekce ŠK sami, v doprovodu zákonného zástupce, případně osob uvedených v zápisním lístku. Pokud žák nejde domů sám a není vyzvednut určenou osobou ze ŠD/ŠK do konce provozní doby, vyzve k tomu zákonného zástupce vychovatelka/vedoucí zájmové sekce telefonicky na kontaktní telefonní číslo uvedené v zápisním lístku. Pokud žák nebude vyzvednut ze ŠD/ŠK ani po telefonické výzvě zákonným zástupcem do jedné hodiny po skončení provozní doby ŠD/ŠK nebo v případě, kdy se nebude možné se zákonnému zástupci na uvedené telefonní číslo dovolat, vychovatelka/vedoucí zájmové sekce kontaktuje sociální odbor Magistrátu města Jihlavy, popřípadě Policii ČR.
 26. Do školní družiny mohou být výjimečně umístěni žáci prvního stupně základní školy, které si po vyučování vyzvedávají osobně zákonní zástupci v případě, že se tito pro žáka nedostaví po skončení vyučování. Pokud tato situace nastane opakovaně, musí zákonní zástupci uhradit poplatek za ŠD.
 27. Zákonní zástupci v případě dotazů, připomínek či jiných záležitostí mohou kontaktovat vychovatelku, vedoucí zájmové sekce, případně vedoucí vychovatelku na telefonu 565 598 277 nebo osobně.
 28. V době po vyučování a v odpoledních hodinách může docházet ke spojování jednotlivých oddělení ŠD, klesne-li počet žáků pod stanovenou hranici.
 29. Žák může být ze ŠD/ŠK vyloučen, neplatí-li včas poplatek, narušuje-li opakovaně kázeň a porušuje vnitřní řád školní družiny a školního klubu. Po vyčerpání všech dostupných prostředků nápravy (domluva, upozornění rodičů, písemné upozornění rodičů, jednání s ředitelkou školy) dojde k vyloučení žáka ze ŠD, ŠK. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy po projednání problému s vedoucí vychovatelkou.
 30. Řád ŠD a ŠK i vnitřní řád ŠD a ŠK je součástí řádu školy. Řády jsou po celý školní rok umístěny na nástěnce vedle vstupu do ŠD a na viditelném místě v každém oddělení ŠD. Jsou kdykoliv k dispozici k nahlédnutí žákům i zákonným zástupcům žáka.
 31.  Zákonný zástupce je povinen seznámit se s Organizačním řádem školy část 07 a část 11 prostřednictvím internetu, případně mu může být zapůjčen k prostudování přímo v ŠD.
 32. Zákonný zástupce na přiloženém formuláři potvrdí, že byl řádně a srozumitelně seznámen s vnitřním řadem ŠD a ŠK a směrnicí č. 11 – úplatě ve školní družině, klubu, potvrzení je připojeno k zápisnímu lístku.

 

 

Přidáno 29. 8. 2018, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakty

Základní škola Jihlava

Křížová 33, příspěvková organizace
Křížová 1367/33
586 01 Jihlava

Datová schránka: 2nmmm7j

Vedení školy:

Ředitelka:
Mgr. Jana Nováková Hotařová
Tel.: 565 598 200
E-mail:  jana.novakova@zskrizova.cz

Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lenka Picková
Tel.: 565 598 201
E-mail: lenka.pickova@zskrizova.cz

 

Ekonomka školy:
Hana Hudecová
Tel.: 565 598 205
E-mail: ekonomka.skoly@zskrizova.cz


Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny: 

Radek Vitouš
Tel.: 565 598 280
E-mail: skolni.jidelna@zskrizova.cz